Achter de schermen…

Het meeste kerkenwerk speelt zich momenteel achter schermen af, ook dat van synode (GKv), landelijke vergadering (NGK) en diverse werkgroepen en commissies. Dat betekent dus dat het niet stilligt, maar dat het zich wel wat aan de waarneming onttrekt. De beide moderamina en twee met het oog op de hereniging belangrijke commissies/werkgroepen geven een kijkje áchter de schermen.

Synode (GKv)

De synode zal voor de zomervakantie niet meer fysiek vergaderen. Na de zomer zal dat hopelijk voorzichtig weer mogelijk zijn. Diverse synodecommissies en het moderamen werken daar naartoe.

In de herfst zal naar verwachting het grootste deel van de synodeagenda worden afgewerkt. Maar we moeten er van uit gaan dat de synode van Goes een dubbel jaartal achter haar naam krijgt; bij alles wat gepland staat en wordt, moeten we een slag om de arm houden. Het is nog niet duidelijk hoeveel ruimte er komt voor synodevergaderingen. Maar de synode is klaar voor versoepeling van de coronamaatregelen!

Er zijn vergaderdata gepland voor de herfst van 2020. De bedoeling is dat dan onder andere besluiten worden genomen over vrouwelijke ambtsdragers en over de voortgaande hereniging van GKv en NGK.

Landelijke vergadering (NGK)

Met de landelijke vergadering (NGK) gaat het niet veel anders. Veel werk is uitgesteld en ligt momenteel vrijwel stil. Begin maart is nog gewerkt aan een voorstel van de beide moderamina om een aantal zaken die op de gezamenlijke agenda stonden digitaal af te handelen, maar afgevaardigden gaven aan dat hun hoofd daar nu even niet naar staat.  Zeer begrijpelijk, als we nu zien hoeveel vragen er ook op de lokale kerken afkomen, waar veel denkwerk en aandacht voor nodig is. We hopen in het najaar binnen de dan geldende richtlijnen weer aan de slag te kunnen.

De beide moderamina. De foto is genomen op 11 februari

In de tussentijd komt het moderamen wel digitaal bij elkaar, meestal samen met het moderamen van de GKv, een enkele keer apart.  Dat lukt aardig. Samen Bijbellezen, bidden  en overleggen kan gewoon doorgaan, alleen het samen zingen schiet er zo bij in!

Een onderwerp dat niet tot het najaar kon wachten waren de gesprekken met de mensen van de Theologische Universiteit, omdat zij hun begroting voor 2021 moeten gaan opstellen. Over dat dossier is aan de afgevaardigden gevraagd digitaal te reageren. Zo zoeken we wegen om zo goed en zo kwaad als het gaat het werk door te laten gaan.

Werkgroep toekomstige kerkorde

In 2019 verscheen een eerste concept voor de nieuwe kerkorde van GKv en NGK gezamenlijk. De vele reacties daarop waren zeer welkom, want daardoor wordt de kerkorde steeds meer een document van de kerken.

Inmiddels is er een tweede concept in voorbereiding, dat zal worden aangeboden aan de generale synode van de GKv en de landelijke vergadering van de NGK. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de toelichting. Die is nodig, want de kerkorde maakt veel discussie los. Over de plaats van de belijdenis, over het nut van kerkelijke regelingen, over de rechtspositie van predikanten, en nog veel meer.

De werkgroep wil daarvoor niet slechts een document aanleveren, maar ook de argumentatie die eraan ten grondslag ligt. In de loop van de zomer hopen we alles te kunnen publiceren.

Commissie strategie en financiën

Nu de synode en landelijke vergadering daadwerkelijk besloten hebben dat de GKv en de NGK doorgaan op weg naar hereniging, is de tijd aangebroken om heel concreet na te gaan wat dat allemaal met zich meebrengt: wat leeft er in de kerken aan inzichten en verlangens met betrekking tot de herenigde kerkgemeenschap, en wat betekent dit voor de gewenste missie, inhoud en omvang, ook financieel, van het landelijk kerkenwerk? Om deze vragen te beantwoorden is in opdracht van de synode en de landelijke vergadering een commissie aan het werk gegaan, die de naam ‘commissie strategie en financiën’ heeft gekregen. De bedoeling is dat zij uiterlijk op 1 september 2020 met een advies te komt.

Er zijn in NGK en GKv tal van landelijke instellingen actief die zich richten op ondersteuning van de plaatselijke kerken. De commissie wil, samen met een heel aantal plaatselijke kerken, nadenken over de visie van de kerken op de nabije toekomst en over de vraag hoe de landelijke instellingen plaatselijke kerken kunnen ondersteunen. Inmiddels zijn er al concrete initiatieven genomen om organisaties die zich met onderwijs en toerusting bezighouden steeds meer samen te laten werken en op termijn samen te laten gaan. De commissie gaat ook in kaart brengen welke financiële middelen daarmee gemoeid zijn en hoe haalbaar de ambities zijn.