‘Algemene beschouwingen’ en eerste verkenning naamgeving

Impressie van de eerste zittingsdag van synode en landelijke vergadering over de concept kerkorde

24 september 2021

De voorzitter van de landelijke vergadering, Frans Schippers, opent met Genesis 1:1-5 en Johannes 1:1-5, over het belang en de waarde van het woord. Hij kiest voor deze inleiding met het oog op het gesprek over de kerkorde, en dringt erop aan om niet alleen zorgvuldig te spreken, maar zeker ook goed naar elkaar te luisteren.

Ongeveer twintig mensen maken gebruik van de mogelijkheid om tijdens de ‘algemene beschouwingen’ alvast hun visie te delen op de concept kerkorde. Er is veel waardering voor het werk van de Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WKT). Vrijwel iedereen noemt het belang van een kerkorde op hoofdlijnen, die helder en beknopt is.

Daarnaast heeft iedere spreker zo zijn eigen reden om in deze fase alvast opmerkingen te maken over de strekking van de kerkorde in zijn algemeenheid of over bepaalde onderdelen ervan. Thema’s die aan de orde worden gesteld zijn: de verhouding tussen de kerkorde als juridisch en als geestelijk document, de ruimte voor plaatselijke kerken om in de kerkelijke praktijk eigen keuzes te maken en de verantwoording die ze daar eventueel over zouden moeten afleggen naar de regiokerken, de afstand tussen wat hier, op synode/landelijke vergadering plaatsvindt en de plaatselijke kerken, en de binding aan de belijdenisgeschriften.

Na deze eerste ronde krijgt de Regiegroep het woord om te reageren op wat er tijdens de algemene beschouwingen te berde is gebracht. De kerkorde is een verbinding van geloof en recht. Dat gaat hand in hand, en is van betekenis voor de identiteit van de kerken. Het gesprek over hoe gedetailleerd een kerkorde precies zou moeten zijn kan zeker nog gevoerd worden. Belangrijk is dat kerken elkaar vanuit een houding van vertrouwen tegemoet treden.

Aan het einde van de middag is er een eerste inventariserende ronde over de naam van de herenigde kerk. De Regiegroep heeft veel voorwerk verricht en op grond daarvan een shortlist opgesteld van vier namen: Nederlandse Gereformeerde Kerken, Verenigde Gereformeerde Kerken, Evangelisch Gereformeerde Kerken en Gemeenschap van Gereformeerde Kerken. Een heel aantal afgevaardigden maakt gebruik van de gelegenheid om in deze eerste ronde zijn eigen beweegredenen uit de doeken te doen. Morgen (25 sept.) zal er over de naam gestemd worden.