Bespreking kerkorde: van tucht naar toezicht

Impressie van de bespreking op vrijdag 29 oktober

Op vrijdag 29 oktober 2021 hebben de Generale Synode van de GKv en de Landelijke Vergadering van de NGK de bespreking van de toekomstige Kerkorde voortgezet. Eerste onderwerp was hoofdstuk D, dat gaat over de tucht. De Werkgroep Toekomstige Kerkorde kwam met een nader en uitgebreid onderbouwd voorstel waarin het begrip tucht niet meer voorkwam. In de nieuwe versie is dat: het toezicht. Synodevoorzitter ds. Melle Oosterhuis zette in zijn openingsoverdenking de toon. Vanuit Lucas 15 kwam hij uit bij toezicht, dat de zondaar omarmt. Het gaat om het behoud van broeders en zusters en de heiligheid van de gemeente.

Tijdens de bespreking van het voorstel kwam er kritiek op het begrip ‘behoud van broeders en zusters’, gevolgd door een amendement om dat te wijzigen in ‘het heil van broeders en zusters’. Men koos er unaniem voor beide begrippen op te nemen. LV-voorzitter Frans Schippers sprak een dankwoord aan het adres van de afgevaardigden, die dit complexe onderwerp zorgvuldig hebben behandeld.

Daarna kwam het kerkelijk samenleven aan de orde. Benadrukt werd, dat de regionale vergaderingen het hart van het kerkverband vormen. Een pleidooi om in plaats van twee afgevaardigden slechts één afgevaardigde vanuit de regio naar de synode te zenden, werd door Regiegroep-voorzitter Ad de Boer ontraden. Als er twee afgevaardigden zijn, is de verbinding tussen de kerken en synode sterker. Andersom kunnen de afgevaardigden ook ambassadeur vanuit de synode naar de kerken zijn. Het amendement werd ingetrokken.

De NGK Groningen diende amendementen in, die het primaat van de plaatselijke kerkenraden benadrukten. Daar waren waardevolle noties bij, maar de GKv- en NGK-afgevaardigden volgden in meerderheid de voorstellen van de werkgroep. Enkele amendementen werden terugverwezen naar het moderamen omdat de GKv- en NGK-afgevaardigden voor, dan wel tegen het voorstel stemden. Nieuwe tekstvoorstellen volgen.

Tot slot werd hoofdstuk F besproken, dat besluitvorming regelt en de mogelijkheid daar bezwaar en beroep tegen aan te tekenen. Er zal een landelijke commissie voor worden aangesteld, zodat de regio geen beroepszaken meer hoeft te bespreken.