Bespreking revisieverzoeken m/v en ambt begonnen

De generale synode heeft donderdag 23 januari een begin gemaakt met de bespreking van de 24 revisieverzoeken die vanuit de kerken waren ingediend naar aanleiding van het besluit van de GS Meppel 2017 om vrouwelijke predikanten, ouderlingen en diakenen in de kerken toe te laten. De synodecommissie revisieverzoeken had voor de bespreking een raamwerknotitie aan de synodeleden gestuurd, als eerste aanzet voor een antwoord op de revisieverzoeken. De notitie zal ook worden gebruikt als bredere onderbouwing van het besluit voor de 22 kerken die niet om revisie hebben verzocht maar wel vragen hebben gesteld aan de synode over het betreffende besluit. De raamwerknotitie is een werk- en groeidocument en nog niet extern beschikbaar.

Voordat de synodeleden het woord kregen hield de synodecommissie een inleiding. Verschillende synodeleden spraken vervolgens hun waardering uit voor de notitie. De commissie heeft in ruim een maand een notitie van 50 pagina’s het licht doen zien. De thema’s hermeneutiek, cultuur en ‘niet heersen maar dienen’ zijn daarin uitgediept. Er werden veel vragen gesteld en beantwoord. Wat opviel was de welwillende toonzetting van de bespreking.  In een opbouwende sfeer werd goed naar elkaar geluisterd. Broeders die zich geen voorstander toonden van vrouwelijke ambtsdragers benadrukten het onderwerp niet de zwaarte toe te kennen dat het kerkscheidend zou moeten zijn. De synodecommissie kreeg goede adviezen mee en zegde toe veel van wat werd aangereikt te gaan gebruiken.

Het is te vroeg om conclusies te trekken. Een vervolgbespreking staat gepland voor 24 januari.