‘Blij met hereniging, maar ruimte behouden’

Veel enthousiasme over het ‘Verlangendocument’. Daarnaast ook vragen en zorgen over ruimte en vrijheid van plaatselijke gemeenten, vooral in relatie tot de concept-kerkorde. Dat is de rode lijn in de meningen over het proces van eenwording van NGK en GKv, tijdens een zittingsdag van de Landelijke Vergadering van de NGK.

Alle regio’s van de NGK zijn de afgelopen maand bijeen geweest om over de hereniging met GKv te spreken. Lokale kerken konden hun opinies en gevoelens bij het herenigingsproces tijdens die bijeenkomsten delen. Het moderamen van de Landelijke Vergadering had zaterdag 1 februari een extra zittingsdag ingevoegd om alles bij elkaar te brengen. Ook twee NGK-gemeenten, de Jeruzalemkerk uit Utrecht en de Tehuisgemeente uit Groningen, kregen spreektijd.

Uit alle regio’s klonken waarderende woorden over het Verlangendocument. Ds. Peter Sinia, namens de regio Zuidoost: “Het is een mooi document. Het geeft ruimte aan de diversiteit aan gelovigen die onze kerken kennen. We proeven een oecumenische geest.” Jan Korf, namens Regio Nunspeet: “Het Verlangendocument is een mooi, veelkleurig, missionair document. Daar kun je niet tegen zijn. Er klinkt grote bereidheid in door om elkaar tegemoet te komen.” Ook andere regio’s reageerden in soortgelijke bewoordingen tijdens de zittingsdag in Zeewolde.
Ook in de zorgen over het herenigingsproces leken de reacties veel op elkaar. Dezelfde punten kwamen herhaaldelijk langs. Op veel regio’s is aangekaart dat hereniging met de GKv niet ten koste mag gaan van andere oecumenische contacten, bijvoorbeeld met de PKN of evangelische gemeenten. Een andere zorg is dat de huidige NGK-gemeenten die het akkoord van kerkelijk samenleven niet hebben ondertekend, geen tweederangs-gemeenten mogen worden. Met name de term uit de concept-kerkorde om een ‘verwantschapsrelatie’ aan te gaan met deze gemeenten, is niet goed gevallen. En verder werd herhaaldelijk gepleit voor een kerkorde die ruimte geeft: aan verschillen en in de binding aan de Drie Formulieren van Enigheid. Ds. Mark Rietkerk: “Die concept-kerkorde ligt er, maar heeft geen positieve invloed. Het is geen katalysator, het roept angst op.”

Namens de Regiegroep reageerde voorzitter Ad de Boer. ‘De zorgen en vragen wuiven we niet weg. Maar we gaan niet verder onder het voorteken ‘wanneer kan ik nog van je af’. Nee, we gaan verder in het vertrouwen dat we de problemen die er nog zijn op een goede manier kunnen overwinnen.’ De Boer ging specifiek in op de rol van de belijdenisgeschriften. ‘Praten over de Drie Formulieren van Enigheid doe je niet eventjes, ook niet in kader van herenigingsproces. Hoe lang wordt er al niet geroepen om een nieuwe belijdenis? Ik hoor het al decennialang. Maar kennelijk is het toch lastig, want hij is er niet. Daarom zeggen we: doe in het herenigingsproces recht aan wat we hebben beloofd en uitgesproken over de binding aan de belijdenis. En tegelijk zien we in beide kerken een kloof groeien tussen wat er op papier staat en wat zich in werkelijkheid ontwikkelt. Daar moeten we op enig moment iets mee. Hoe doen we recht aan hoe gelovigen van 2020 en 2030 hun geloof belijden, hun band aan Jezus Christus stem geven en hun verlangen om uit de zuivere bron te blijven drinken.’

Voorzitter van de Landelijke Vergadering Frans Schippers vatte de extra zittingsdag samen: ‘Vandaag is unaniem uitgesproken: dit is een goede weg, we gaan verder op die weg. De zorgen nemen we serieus. We horen een duidelijke voorkeur voor een lichte landelijke kerkgemeenschap, niet meer op landelijk niveau organiseren dan echt noodzakelijk is. Laat het vertrouwen in hereniging groeien door plaatselijke ontmoetingen, maar ook door zaken vast te leggen, zodat je weet wat je aan elkaar hebt. De kerkorde zit nu in het proces. Vandaag is uitgesproken dat we vinden dat die kerkorde dienend moet zijn voor plaatselijke kerken, niet overheersend. En ook dat er ruimte moet zijn voor andersdenkenden, anderspraktizerenden, Jeruzalemkerk en Tehuisgemeente, jeugd en bredere oecumene.’

Komende week starten de gezamenlijke vergaderingen van de NGK en de GKv. Op www.lv-gs2020.nl worden dan geregeld updates gepubliceerd. Besluitvorming over het herenigingsproces volgt naar verwachting in april.