Commissie belijdende kerk

Materiaal:

aanbiedingsbrief kerkorde, Regiegroep aan GS en LV (8-9-2021)

Besluit 1:

samen met de Generale Synode/samen met de Landelijke Vergadering een commissie ‘Belijdende kerk’ te benoemen om te verkennen op welke wijze de kerken hun geloof met het oog op deze en de toekomende tijd kunnen belijden en hoe de verankering van de kerken aan de leer van de Bijbel opnieuw vorm kan krijgen;

Besluit 2:

de commissie te verzoeken om aan de eerste landelijke synode van de herenigde kerken te rapporteren over de voortgang of resultaten van haar verkenning.

Gronden:

  1. De Bijbel roept de kerken van Christus op zijn Naam te belijden, verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is en dwaalleer tegen te gaan.
  2. De hereniging is een passend moment om de hand aan de ploeg te slaan en te zoeken naar een nieuwe manier om ons gemeenschappelijke geloof actueel en toekomstgericht te belijden.
  3. Nu de verankering aan de leer van de Bijbel via de binding aan de belijdenisgeschriften bezig is te verzwakken, is het noodzakelijk om tot een nieuwe en daarmee sterkere verankering te komen.
  4. Het is nog te vroeg om te besluiten op welke wijze dat het beste kan gebeuren: via nieuwe belijdenisvorming, een eigentijds geloofsgetuigenis, een nieuwe verwoording van de binding aan de belijdenisgeschriften, een combinatie daarvan of op andere manieren.
  5. Een verkenningsopdracht aan een commissie is de aangewezen weg om in beeld te krijgen hoe die nieuwe verankering het beste inhoud en vorm kan krijgen en welk proces daarvoor passend is, zodat een latere synode van de herenigde kerken daarover kan besluiten.