Eerste bespreking revisieverzoeken m/v afgerond

Op 24 januari 2020 vervolgde de Generale Synode bespreking van de revisieverzoeken over de m/v-besluiten van de GS Meppel 2017. Opnieuw diende het raamdocument van de commissie revisieverzoeken m/v als leidraad. Over het onderwerp ‘Genesis 1 t/m 3’ werd de hele morgen doorgesproken. Die bespreking concentreerde zich op de vraag of er naast de klassieke visie op de scheppingsorde ook een andere Bijbelse visie mogelijk is. Een boeiende presentatie leidde tot de voorzichtige conclusie dat dat inderdaad kan. Een levendige discussie volgde -de synode kwam duidelijk op stoom- waarin het nodige werd aangedragen waarmee de commissie haar winst kan doen. Gaandeweg werd de bespreking ook een zoektocht naar het aanscherpen van de inhoud van het raamdocument.

De middag werd voor een deel besteed aan het onderwerp zwijgteksten. Tijdens de inleiding op het onderwerp werd geconstateerd dat de GS Meppel 2017 zich diepgaand met de zwijgteksten heeft beziggehouden, maar dat daarvan in de gronden van de besluiten te weinig over is vermeld. De bespreking in eerste termijn werd afgesloten met het geven van een aantal voor de commissie richtinggevende adviezen.

De slotconclusie van deze eerste reeks vergaderdagen over de revisieverzoeken luidde als volgt: “Gehoord de bespreking van het raamdocument stemt de synode ermee in dat de commissie revisieverzoeken m/v het gepresenteerde raamdocument verder uitwerkt en als uitgangspunt neemt bij de beantwoording van de revisieverzoeken.”

Synode spreekt over rapport deputaten hoger beroep

De Generale Synode wisselde gedurende de dag een paar uur van rol; ze werd ook een rechtsprekend orgaan. Tijdens die besloten zitting werd het rapport van de deputaten hoger beroep besproken, een deputaatschap dat de GS adviseert als laatste beroepsinstantie. Twee ingediende amendementen werden door de deputaten unaniem overgenomen. Daarna werden twee zaken in hoger beroep besproken en afgehandeld.