Emotioneel afscheid van een aantal kerken

Op vrijdag 10 januari 2020, de tweede dag dat de GS vergaderde met de afgevaardigden van de buitenlandse kerken, kwamen de gasten aan het woord. Assessor ds. Dinand Krol, die de vergadering voorzat, vroeg nadrukkelijk om ruimte om naar elkaar te luisteren. De inbreng van deze dag worden evenals de brieven die van de buitenlandse kerken werden ontvangen betrokken bij de behandeling van de revisieverzoeken die vanuit de kerken zijn ontvangen.

De vergadering kende emotionele momenten, niet het minst doordat de bijdragen werden afgewisseld met samenzang, waarin de oproep klonk tot verootmoediging, vergeving van zonden, bescheidenheid en kleinheid tegenover de Almachtige, die heel de wereld regeert.

Als eersten voerden dr. Janssen van de Canadian Reformed Churches (CRC) en dr. Anderson van de Free Reformed Church of Australia (FRCA) het woord, twee Kerken die de zusterkerkrelatie met de GKv al hebben verbroken. Beide predikanten gingen niet meer inhoudelijk in op de zaak. Hun verwijten kwamen hard aan. Dr. Janssen: ‘U bent veranderd, wij niet.’ Ds. Anderson: ‘Er is geen basis van vertrouwen meer.’

Ds. HaeShin Yoo van de Kosin Presbyterian Church of Korea (KPCK) liet een heel ander geluid horen. Zijn kerken verkeren in de positie dat er 30 procent meer vrouwen in de kerk actief zijn dan mannen. Hij verheelde niet dat er in zijn kerken verschillend wordt gedacht over vrouwen in het ambt. Hij nodigde de GKv uit voor een conferentie over dit onderwerp. ‘Wij willen graag van uw kennis over dit onderwerp leren. Het kan in onze kerk problemen voorkomen,’ aldus deze predikant, die zijn toespraak eindigde met hartelijke woorden van liefde.

Uit Zuid-Afrika klonken verschillende geluiden. Br. Raimond van Die Vrije Gereformeerde Kerk in Suid-AfrikaVGKSA) sprak indringende woorden en vroeg om terugkeer van de ingeslagen weg. Dr. Breed van de Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (Dopperkerken) sprak over de worsteling die zijn kerken doormaakte en nog doormaakt als het om de vrouw in de ambten gaat. Hij riep op in gesprek te blijven en het besluit aan te houden.

Namens de Orthodox Presbyterian Church (OPC) in Amerika sprak dr. Curto. Deze predikant hield een klemmend betoog over het spreken van de kerk. ‘Gods Woord is het laatste woord. Het profetisch spreken van de kerk is zijn stem. God gaf wereldwijd mannen die deze boodschap uitdragen.’ Ook hij riep op terug te keren van genomen besluiten.

Als laatste voerde ds. Dominggus van de Gereja Kristus Tuhan (GKT) het woord. Deze kerk in Indonesië werd gisteren begroet als nieuwe zusterkerk. Ds. Dominggus ging uitgebreid in op de ontstaansgeschiedenis van deze kerk waarin mannen, maar ook vrouwen een belangrijke rol vervulden. De betrokkenheid van vrouwen is van oudsher groot en sinds het einde van de jaren ’90 vervullen zij de ambten. Zijn conclusie: ‘Onze kerk ziet vrouwen in de ambten niet als een probleem.’

Vanuit de GS reageerden enkele broeders. Zij benadrukten dat de kerken binnen de GKv zijn veranderd, maar ten goede. Stelligheden zoals bijvoorbeeld het ware kerk-denken hebben we achter ons gelaten. Ds. Leeftink, voorzitter van de synodecommissie BBK, benadrukte dat de GS Meppel 2017 inzake het M/V-besluit niets bindend heeft opgelegd aan binnen- en buitenlandse kerken. In navolging van br. Bakker, die gisteren opriep tot eenheid en daarbij Calvijns Institutie citeerde, maakte ook hij met een ander citaat uit de Institutie duidelijk dat in een kerk die trouw is in de bediening van het Woord en de sacramenten, meningsverschillen geen reden mogen zijn om uit elkaar te gaan.