Acta en besluiten

Acta van de synode van Goes – inclusief de KO-besprekingen

(klik op de link om het bestand te openen)

Als u het bestand opent, kunt u in de inhoudsopgave het onderwerp/de onderwerpen selecteren waarin u geïnteresseerd bent. Als u daarop klikt, komt u automatisch op de betreffende pagina terecht. Klik hier om de aanbiedingsbrief aan kerkenraden, classes en regio’s te lezen, inclusief een bijlage met de aanvullingen ten opzichte van de eerder verschenen Acta.

De Acta van de vorige synode, de GS Meppel 2017, vindt u hier.

 


Besluiten per commissie/deputaatschap

Liever geordend op onderwerp? Klik dan hier.

N.B. Dit voorlopige besluitenoverzicht is in februari 2021 geplaatst, op het moment dat aan de Acta nog de laatste hand gelegd werd. Daardoor kan het zijn dat de tekst of de nummering hier en daar licht afwijkt.

 

Kerkrecht

Beroep in predikantszaken

Aanvullend rapport Deputaten Kerkelijke Eenheid: herziening besluiten 1967

Aanvullend rapport Deputaten Kerkelijke Eenheid: eerherstel lectoren Mulder en Buwalda

Revisieverzoeken kerkelijke eenheid met NGK

Revisieverzoeken besluiten GS Meppel inzake m/v in ambt       

Revisieverzoek eerste doopvraag

Brief Gereformeerde Kerk Waardhuizen omtrent studie naar belijdenis en schriftgezag

Studiedeputaatschap homoseksualiteit in de kerk

Rapport deputaten seksueel misbruik in kerkelijke relaties (GKv) en commissie meldpunt seksueel misbruik (NGK)

Predikantszaken

Rapport Open Poorten

Instelling commissie herstructurering predikantszaken

Raad van advies in predikantszaken

Brief van deputaten predikantszaken inzake budget ten behoeve van assessment voor toekomstige predikanten

Advies & bijstand

Hoger beroep

Theologische Universiteit

Bureau studiefinanciering

Oprichting toerustingscentrum

Ondersteuning kerken, classes en missionaire projecten

Eredienst

Archief en documentatie

Pastorale zorg aan doven en slechthorenden

Betrekkingen buitenlandse kerken

Evangelie en moslims

Kerkelijk contact en eenheid

Relatie kerk en overheid

Geestelijke verzorging militairen

Administratieve Organisatie

Budgetten commissies en deputaatschappen

Financiën en beheer

Koersbesluit

Regio-indeling

Proces nieuwe kerkorde

Strategie en financiën