Actueel GKv

vrouw lezen kerk

Synodenieuwsbrief: summiere strekking raamwerknotitie m/v en ambt

Op 23 en 24 januari jl. heeft de generale synode zich uitgebreid beziggehouden met de vragen over en de bezwaren tegen het besluit om vrouwelijke ambtsdragers toe te laten in de kerken. Een commissie was eerder al aan het werk gegaan om gesprekken te voeren met bezwaarde gemeenten en om een goed onderbouwd antwoord voor

Lees meer

write-593333_1920

Preekbevoegdheid voor hbo’ers

Rapport en voorstellen van deputaten kerkrecht Op zaterdag 25 januari 2020 begon de generale synode met het behandelen van het rapport van de deputaten kerkrecht. De voorzitter van dit deputaatschap, ds. Pieter Niemeijer, beantwoordde vragen. De discussie spitste zich toe op de preekbevoegdheid van anderen dan predikanten. Wie preekbevoegdheid verlangt, moet minimaal een hbo-opleiding theologie

Lees meer

Folder synode pagina 4-5

Eerste bespreking revisieverzoeken m/v afgerond

Op 24 januari 2020 vervolgde de Generale Synode bespreking van de revisieverzoeken over de m/v-besluiten van de GS Meppel 2017. Opnieuw diende het raamdocument van de commissie revisieverzoeken m/v als leidraad. Over het onderwerp ‘Genesis 1 t/m 3’ werd de hele morgen doorgesproken. Die bespreking concentreerde zich op de vraag of er naast de klassieke

Lees meer

200123 Dinand Krol

Bespreking revisieverzoeken m/v en ambt begonnen

De generale synode heeft donderdag 23 januari een begin gemaakt met de bespreking van de 24 revisieverzoeken die vanuit de kerken waren ingediend naar aanleiding van het besluit van de GS Meppel 2017 om vrouwelijke predikanten, ouderlingen en diakenen in de kerken toe te laten. De synodecommissie revisieverzoeken had voor de bespreking een raamwerknotitie aan

Lees meer