Jongeren bereiken met het geloof

De laatste dag van de ‘buitenlandweek’, zaterdag 11 januari 2020, stond in het teken van toerusting in het jeugdwerk en geloofsoverdracht. Ook werd opnieuw God in vele talen lof gebracht!

Als eerste hield ds. Dawden Iepchaan de Presbyterian Free Church Council in India een enthousiaste presentatie over de jeugd betrekken bij de kerk. Hij schetste de situatie van de jongeren in zijn land, die deels leven in armoede, werkloos zijn, leven in groepen die weinig contact met elkaar hebben en gefocust zijn op het realiseren van een maatschappelijke loopbaan. De kerk nam het initiatief om de jeugd een nieuwe toekomst te bieden door het organiseren van gesprekken en sterkte/zwakteanalyses, sportactiviteiten, picknicks en begeleiding naar werk. Ook werd hun, heel praktisch, gevraagd mee te helpen bij het schoonhouden van de kerkgebouwen om hun betrokkenheid en verantwoordelijkheid te vergroten. De resultaten zijn bemoedigend. Zo’n vijftig jongeren zijn inmiddels betrokken bij kerkelijke activiteiten, hun vertrouwen in God en in zichzelf is gegroeid en hun verantwoordelijkheidsgevoel is toegenomen. Een aantal van hen heeft nu werk.

Ds. Marcus Dominggus van de Gereja Kristus Tuhan in Indonesië informeerde de aanwezigen over de jeugdactiviteiten binnen dit kerkverband, dat bestaat uit 41 plaatselijke kerken. Hij deed dat aan de hand van een professioneel onderzoek uit 2018 onder 4095 jongeren van 15 tot 25 jaar. Als redenen voor kerkverlating werden vermeld: slechte kerkelijke leiding (40%), activiteiten buiten de kerk (35%), kerk is saai en mist inspiratie (20%) en kerkleden zijn geen voorbeeld (4%). De nieuwe aanpak is breed en veelomvattend. Zo wordt er gewerkt aan de opbouw van een nationaal en regionaal netwerk, wordt er pastoraat verleend via sociale media en worden jeugdleiders getraind. Daarnaast worden er jeugd- en kinderkampen gehouden, er wordt een begeleidingsteam gevormd dat besluiten neemt en plannen maakt, en er worden muziekteams ingezet. Omdat de rol van ouders in de geloofsoverdracht beperkt is en er veel wordt overgelaten aan de predikanten worden er gezinssamenkomsten belegd. Ook wordt er een mission trip georganiseerd.

Ingrid Plantinga van het Praktijkcentrum sprak boeiend en bevlogen over het jeugdwerk binnen Nederland. Zij wees op het belang van geloofsontwikkeling thuis. De kerk heeft daarop beperkte invloed. Veel kerken worstelen daarmee: moet het anders dan vroeger? Wat willen we bereiken met onze jeugd? We staan voor een uitdaging. Kennis en gedrag overdragen is betrekkelijk eenduidig, maar het hart van jongeren bereiken is dat niet. De vraag rijst dan: is ons systeem van catechese en belijdenis  doen – dat kan overkomen alsof je na een soort schoolperiode een meetbaar eindpunt bereikt – nog wel houdbaar? We moeten dit thema als kerken opnieuw doordenken, wellicht zelfs tegengesteld gaan denken, en weer gaan geloven als een kind. Geloofsoverdracht is een levenslange taak waar we ontspannen mee moeten omgaan, door alle leeftijden en generaties heen.

De ‘buitenlandweek’ werd op christelijke wijze afgesloten.