Kerkordebespreking begint met dankdienst en avondmaalsviering

Op vrijdag 3 september heeft de gezamenlijke generale synode/landelijke vergadering haar werk weer opgepakt. Er wacht de circa 80 afgevaardigden nog één omvangrijke taak: bespreking en vaststelling van de concept kerkorde voor de nieuw te vormen kerkgemeenschap. De synode/lv neemt ruimschoots de tijd voor haar laatste opdracht. Het gaat dan ook om wezenlijke, principiële zaken als binding aan de belijdenis en de vrijheid van plaatselijke kerken om in de gemeentelijke praktijk eigen keuzes te maken, maar de afgevaardigden zullen bijvoorbeeld ook een besluit nemen over de naam van het nieuwe kerkverband.

Het kerkordetraject begon met een dankdienst, waarna de afgevaardigden de tijd namen voor hernieuwde kennismaking, ook op geestelijk niveau, en voor oriënterende gesprekken over de kerkorde. Deze ontmoetingen vonden in een besloten setting plaats. De preek die ds. M.H. Oosterhuis tijdens de dankdienst gehouden heeft, draagt de titel: Wat strikt noodzakelijk is, naar aanleiding van Handelingen 15:23-29. De preek kunt u hier lezen. Als zichtbaar teken van verbondenheid met Christus en met elkaar hebben de afgevaardigden samen het heilig avondmaal gevierd.

Een impressie van de dienst, waarin de preek integraal is opgenomen, kunt u hieronder bekijken.

De eerstvolgende vergaderdatum van de gezamenlijke landelijke vergadering/generale synode is 24 en 25 sept. a.s. Vanwege de coronabeperkingen kunt u de vergaderingen niet zelf bijwonen, maar wel live volgen door middel van een livestream op deze website.