Landelijke vergadering en generale synode voorlopig weer stilgelegd

Al na één gezamenlijke bijeenkomst in conferentiehotel Mennorode, op 19 september jl., moesten de gezamenlijke moderamina er helaas toe besluiten om de vergaderingen weer anders te gaan organiseren. Voor 2 en 3 oktober stonden bezinningsdagen gepland met het oog op de bespreking van de concept-kerkorde voor het nieuw te vormen kerkverband. 9 en 10 oktober zouden de eerste clustervergaderingen plaatsvinden. De huidige aangescherpte coronamaatregelen gooiden roet in het eten.

De moderamina hebben nu besloten om te gaan proberen met behulp van Microsoft Teams toch verder te gaan met het werk. Dat heeft heel wat voeten in de aarde, als je rekent dat je met alle afgevaardigden naar de synode en de landelijke vergadering in de buurt van de 70 deelnemers komt. Om dat allemaal zorgvuldig voor te bereiden en zo nodig aan te passen, worden er eerst wat oefensessies georganiseerd. Mocht blijken dat deze vorm van vergaderen werkbaar is, dan zal D.V. vanaf eind oktober op deze manier gewerkt worden, zolang als nodig is.

Met de regiegroep hereniging en de werkgroep toekomstige kerkorde is gekeken naar de bespreking van de tweede versie van de concept-kerkorde. Die bespreking volgt na het reguliere vergaderwerk van de afgevaardigden, en het is goed om daar niet te lang mee te wachten. Waarschijnlijk wordt ook hier gekozen voor een vorm van digitaal overleg, mogelijk afgewisseld met fysieke bijeenkomsten als de omstandigheden dat toelaten.

Er wordt gezocht naar een manier om de kerken en kerkleden zo goed als mogelijk is te blijven betrekken bij het werk van de synode en de landelijke vergadering, ook als er digitaal vergaderd wordt.