Besluitenoverzicht

De landelijke vergadering en de generale synode zijn grotendeels klaar met hun werk. Hieronder vindt u de besluiten die ze genomen hebben, geordend naar onderwerp.

Voor de duidelijkheid: dit is een totaaloverzicht. De meeste besluiten zijn door de gezamenlijke lv/gs genomen, maar sommige hebben alleen betrekking op de generale synode (GKv). De besluiten die alleen betrekking hebben op de landelijke vergadering (NGK) worden hier zo spoedig mogelijk aan toegevoegd.

Hereniging GKv/NGK, kerkelijke eenheid

Koersbesluit inzake herenigingsproces met NGK

Proces nieuwe kerkorde

Regio-indeling

Strategie en Financiën

Kerkelijk contact en eenheid

Revisieverzoeken kerkelijke eenheid met NGK
(besluit van de generale synode)

Herziening besluiten 1967
(besluit van de generale synode)

Eerherstel lectoren
(besluit van de generale synode)

Predikantszaken

Beroep in predikantszaken

Deputaten predikantszaken

Raad van Advies Predikantszaken

Deputaten Advies&  Bijstand

Rapport Open Poorten (over problemen in de doorstroom van predikanten)

Brief van deputaten predikantszaken inzake budget ten behoeve van assessment voor toekomstige predikanten

Voortgang kerkelijk leven (rapporten en besluiten deputaten/commissies)

(1) gezamenlijk GKv-NGK

Theologische universiteit

Bureau studiefinanciering

Assessment voor studenten predikantsmaster

Seksueel misbruik in kerkelijke relaties

Ondersteuning kerken, classes en missionaire projecten

Eredienst, steunpunt Liturgie

Archief en documentatie

Pastorale zorg aan doven en slechthorenden

Kerkelijk contact en eenheid (volledige besluitenlijst)

Evangelie en moslims

Commissie contact hoge overheid

Geestelijke verzorging/categoriaal pastoraat

Administratieve Organisatie

Budgetten commissies en deputaatschappen

(2) alleen GKv

Betrekkingen buitenlandse kerken

Deputaten Kerkrecht

Deputaten Hoger Beroep

Deputaten financiën en beheer

Overige besluiten van de generale synode:

Revisieverzoeken man/vrouw en ambt

Revisieverzoek eerste doopvraag

Geen studiedeputaatschap omtrent Schrif(gezag) – brief Waardhuizen

Studiedeputaatschap homoseksualiteit