Nieuwe zusterkerkrelatie met Indonesische kerk

De Generale Synode is in het nieuwe jaar van start gegaan met de “buitenlandweek”, de dagen waarin de afgevaardigden delegaties van buitenlandse kerken ontmoeten. Twaalf buitenlandse kerken zijn vertegenwoordigd. Synodepreses Melle Oosterhuis heette donderdagochtend de aanwezigen welkom. Hij sprak waarderende woorden aan het adres van de afgevaardigden van kerken die de zusterrelatie hebben beëindigd. Namens deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken (BBK) gaf br. Peter Bakker een toelichting op het rapport van het deputaatschap. Er zijn verblijdende ontwikkelingen in Oost-Europa en Azië. Verdriet is er vanwege het verbreken van kerkelijke relaties als gevolg van het besluit om de ambten open te stellen voor vrouwen, breuken die naar het oordeel van BBK niet nodig waren op basis van wat de reformator Johannes Calvijn schreef in zijn Institutie.

De synodecommissie BBK gaf haar reactie op het rapport. Met waardering werd het vele werk dat door deputaten is verricht gememoreerd. Meegedeeld werd dat de brieven van buitenlandse kerken over het m/v en ambtbesluit als materiaal zullen worden gevoegd bij de revisieverzoeken die door de Nederlandse kerken zijn ingediend. De synodecommissie toonde zich voorstander van blijvende contacten op een ander niveau met de kerken die de zusterrelatie hebben verbroken. Na enige discussie werden de door BBK gedane inhoudelijke voorstellen unaniem door de GS overgenomen. Op het voorstel over het budget voor de komende drie jaren wordt op een later tijdstip door de GS teruggekomen.

Verheugend en verblijdend was het aangaan van de zusterkerkrelatie met de Gereja Kristus Tuhan in Indonesië. Hun vertegenwoordigers, de predikanten Dominggus en Winarto, ondertekenden de verklaring waarna een hartelijk applaus weerklonk. De GKT is een kerkverband met 12.000 leden, voornamelijk in Oost-Java maar ook elders in het land. De kerk is aan het eind van de 19e eeuw ontstaan uit immigranten uit China. In 1909 werd de kerk opgericht en in 1985 omgevormd tot een ‘reformed church’. Negen jaar geleden werden de eerste contacten met de GKv gelegd. De kerk bestaat uit leden, die voorheen afkomstig waren uit allerlei geloofsgemeenschappen zoals moslims, hindoes en mensen uit de pinksterbeweging.

’s Avonds vierden de afgevaardigden naar GS en de buitenlandse gasten het heilig avondmaal in de Petrakerk te Harderwijk. De dienst werd geleid door ds. P.P.H. Waterval en ds. R. Mayer, predikant te Rankweil, Oostenrijk, die preekte over 1 Petrus 1:15.