Preekbevoegdheid voor hbo’ers

Rapport en voorstellen van deputaten kerkrecht

Op zaterdag 25 januari 2020 begon de generale synode met het behandelen van het rapport van de deputaten kerkrecht. De voorzitter van dit deputaatschap, ds. Pieter Niemeijer, beantwoordde vragen. De discussie spitste zich toe op de preekbevoegdheid van anderen dan predikanten. Wie preekbevoegdheid verlangt, moet minimaal een hbo-opleiding theologie hebben gevolgd, of een bachelor theologie hebben afgerond. Om het niveau van de prediking te waarborgen werd voorgesteld als voorwaarde in de regeling op te nemen dat een cursus homiletiek (preekkunde) is bij de TU in Kampen is gevolgd, of een gelijkwaardige kwalificatie is verworven. De beoordeling van de personen die preekbevoegdheid vragen vindt plaats door de classis. De preekbevoegdheid van kerkelijk werkers komt in het najaar op de synodetafel. De voorstellen werden door de synode unaniem aangenomen.

Revisieverzoeken rapport deputaten kerkelijke eenheid

Vier plaatselijke kerken vroegen revisie aan van de besluiten van de GS Meppel 2017 inzake het voorgenomen samengaan van de GKv en de NGK. Synodecommissievoorzitter Wim van Essen rapporteerde over de contacten die de commissie met de vier kerken heeft gehad. Hun bezwaren richtten zich met name op de binding aan de belijdenis binnen de NGK, vrouwelijke ambtsdragers binnen beide kerken, de acceptatie binnen de NGK van homorelaties en -in één geval- de afhandeling van een brief door de GS Meppel 2017. Een van de kerken, die goede contacten met de plaatselijke NGK onderhoudt, maakte zich zorgen over de snelheid van het proces dat tot eenwording leidt. Na een korte bespreking concludeerde de GS dat de revisieverzoeken om diverse redenen dienden te worden afgewezen. Aldus werd unaniem besloten.

Rapport commissie van beroep predikantszaken

Helaas is het realiteit dat de relatie tussen kerk en predikant zodanig verstoord kan raken dat ze uit elkaar moeten gaan. In die procesgang functioneert indien nodig de commissie van beroep predikantszaken. Voorafgaand aan de bespreking van het rapport van deze commissie herdacht voorzitter ds. Melle Oosterhuis kort ds. Kor Muller (NGK), die deel uitmaakte van de commissie en warm voorstander was van het samengaan van NGK en GKv. De GS nam kennis van het rapport van deze commissie, had geen behoefte aan bespreking en nam de besluiten unaniem. 

Sluiting

Tijdens de sluiting van deze vergaderweek hebben we voorbede gedaan voor de NGK en de CGK, die de komende week voor belangrijke vergaderingen en vérstrekkende besluiten staan. In meer algemene zin hebben we gebeden om eenheid in de kerk van Christus.