‘Synode, neem afstand van ‘67’

D.V. op 6 maart a.s. komt de synode van Goes weer bijeen. Op de agenda staat dan onder andere het aanvullende rapport van deputaten kerkelijke eenheid (DKE). Daarin stellen zij aan de synode voor om afstand te nemen van en spijt te betuigen over het dubbelbesluit uit 1967.

Met dat ‘dubbelbesluit’ wordt bedoeld het besluit om (1) een aantal passages uit de open brief  aan de Tehuisgemeente in Groningen te veroordelen, en (2) een van haar ondertekenaars niet te ontvangen als lid van de synode. Dat besluit heeft destijds grote gevolgen gehad. Het was mede de oorzaak van de scheuring die leidde tot het ontstaan van de Nederlands Gereformeerde Kerken. In het aanvullende rapport DKE kunt u meer lezen over hun voorstel en hun motivatie om het in te dienen.

Verder wordt op  6 maart het revisieverzoek van kerk van Amersfoort-De Horsten aan de orde gesteld. Dat verzoek betreft de formulering van de eerste doopvraag. Sinds de taalkundige herziening van het doopformulier in 2017 luidt het eerste deel van die vraag: ‘Erkent u dat [naam dopeling] zondig en schuldig ter wereld is gekomen en uit zichzelf niets goeds kan doen …?’ Volgens de GKv Amersfoort-De Horsten zeggen de woorden ‘uit zichzelf niets goeds kan doen’ inhoudelijk iets anders dan de vroegere tekst (‘aan allerlei ellende onderworpen’) en kan de nieuwe tekst vervreemdend werken tegenover gasten die bij de doop aanwezig zijn.

Voor zaterdag 7 maart staat er een gezamenlijke zitting van synode (GKv) en Landelijke Vergadering (NGK) gepland. Dan staat onder andere het rapport van de regiegroep hereniging op de agenda.

Vanaf 21 maart starten de clusterbesprekingen. Deze zittingen zijn vanwege het grote aantal afgevaardigden zo georganiseerd dat in drie groepen (clusters genoemd) rapporten worden besproken en besluiten worden voorbereid. Die besluiten worden op een later tijdstip aan de gezamenlijke vergaderingen voorgelegd, waarna erover gestemd kan worden. Zie voor de verschillende clusters en onderwerpen dit overzicht.

U  bent welkom om openbare zittingen van de synode en de landelijke vergadering bij te wonen. In deze agenda ziet u wanneer er over welke rapporten gesproken wordt en waar dat plaatsvindt. De definitieve agenda met concrete tijdstippen komt ongeveer een week voor de betreffende zittingen op deze website te staan. Aanmelden kan dan door middel van het bijbehorende formulier.