Unaniem en dankbaar

Unaniem hebben de 32 synodeleden de besluiten van Meppel 2017 om de ambten voor de vrouwen open te stellen, gehandhaafd, inclusief de uitspraak dat voor beide overtuigingen en praktijken een volwaardige plaats in de kerken behoort te zijn en te blijven.

Verslag van deel 2 van de synodebespreking over de vragen en bezwaren betreffende het besluit van de synode van Meppel (2017) om aan de kerken ruimte te geven voor de aanstelling van vrouwelijke ambtsdragers.

5 september 2020

‘Gelukkig wie naar u vol van verlangen op weg zijn.’ Met dat lied en na gebed start de synode op deze zaterdagmorgen. De bespreking van 4 september wordt voortgezet.

Afgevaardigden krijgen gelegenheid om hun mening te geven over het Aanbiedingsrapport. Opnieuw is er veel waardering voor het werk van de commissie. Benadrukt wordt dat dit rapport niet het einde is van alle tegenspraak, maar uitnodigt tot doorgaand gesprek. De man/vrouw en ambtdiscussie brengt verschil van inzicht aan het licht onder broeders en zusters van hetzelfde huis. Het wordt desondanks duidelijk dat beide inzichten als volwaardig gereformeerd te bestempelen zijn.

Veelvuldig werd tijdens de vergadering de beeldspraak ‘links’ en ‘rechts’ op dezelfde weg achter Christus aan gebruikt.

Mandaat
Voordat overgegaan wordt tot besluitvorming is er een verklaring van het moderamen. Het moderamen vraagt nu alvast mandaat voor het traject na de besluitvorming. Het moderamen wil een begeleidende brief sturen waarin de kerken hartelijk opgeroepen worden om ‘binnen gemeentes en als gemeentes onderling, elkaar bij blijvend verschil van inzicht en/of praktijk te aanvaarden en ruimte te geven, vanuit de liefde van Christus.’ De kerken moeten straks ook gelegenheid krijgen om nadere uitleg van de besluiten te vragen. Het moderamen is er dan verantwoordelijk voor dat deze aanvragen beantwoord worden, maar het kan daarbij een beroep doen op de leden van de commissie revisieverzoeken man/vrouw of doorverwijzen naar bijvoorbeeld het Praktijkcentrum. Ook wil het moderamen met de commissie te overleggen over wenselijkheid en mogelijkheid van een publiekgerichte bewerking van het rapport. De vergadering plaatst hier en daar een kanttekening bij dit plan maar steunt het over het algemeen wel.

De conceptbesluiten met hun gronden zijn te vinden op pag. 20-24 van het Aanbiedingsrapport. Commissievoorzitter Peter Bakker vult op een enkel detail gronden en besluiten aan, waarna de afgevaardigden gelegenheid krijgen om informatieve inhoudelijke vragen te stellen en opmerkingen te maken. De commissie beantwoordt vragen en honoreert een aantal van de voorstellen voor tekstuele verbetering van de gronden en besluitteksten. Die worden op enkele punten dus aangepast.

Unaniem, dankbaar
De synodeleden mogen zich in een volgende ronde uitspreken over de strekking van gronden en besluiten. Ook nu klinkt vooral een pleidooi voor ruimte in opvattingen en praktijken, omdat voor beide visies wat te zeggen is. De commissie past opnieuw een enkel detail aan. Zonder amendementen wordt het hele pakket in zijn geheel unaniem aangenomen. De voorzitter spreekt daar zijn dankbaarheid voor uit. Hij benoemt met waardering de enorme hoeveelheid werk die de commissie heeft verzet, en de situatie die nu in de kerken bestaat: ‘links’ en ‘rechts’ mogen samen oplopen, op dezelfde weg en in dezelfde richting.
Commissievoorzitter Bakker krijgt als laatste het woord. Hij onderstreept de woorden van ds. Dinand Krol en straalt in alles vooral diepe dankbaarheid uit. Met dankgebed wordt deze besluitvorming afgesloten.

Ten slotte wordt er nogmaals doorgesproken over het traject na deze besluitvorming: kerken en kerkleden hebben er recht op dat ze meegenomen worden in de consequenties die de besluiten voor hen hebben, waarbij de nadruk ligt op ruimte voor beide opvattingen en praktijken. Het moderamen en de commissie krijgen er mandaat voor om dat te (laten) organiseren en uitvoeren.

Deze bewogen zittingsdagen worden afgesloten met het zingen van het lied ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ en dankgebed.

Na afloop van deze vergadering werd er een synodejournaal opgenomen. U kunt dat naar eigen inzicht verspreiden, bijvoorbeeld via uw kerkblad of op de website van uw kerk.

Synodejournaal 5 september 2020 from LPB media on Vimeo.

 

 

 

 

 

 

 

De livestream van deze bijeenkomst kun je hier terugzien.