Verslag 12 december: het reguliere werk zit erop

Impressie van de vergadering van synode/landelijke vergadering op 12 december jl.

(wil je liever de hele vergadering terugkijken, ga dan naar de opname onderaan dit bericht).

Op 12 dec. jl. was de laatste reguliere vergaderdag van synode en landelijke vergadering. Er werd er opnieuw digitaal vergaderd; de deelnemers leken er inmiddels aardig op ingespeeld. In deze zittingsperiode wordt nu alleen nog de nieuwe kerkorde besproken. Daar is een apart traject voor afgesproken, dat pas start als de vergaderingen weer fysiek kunnen plaatsvinden. 

GS-voorzitter Melle Oosterhuis opende de vergadering. Hij las daarbij over de aankondiging van de zwangerschap van Maria. Oosterhuis benadrukte in zijn meditatie de rol van Jozef, de rechtschapene die trouw bleef tegen de tradities in en zijn vaderschap op een uitzonderlijke manier invulde. Een link naar de meditatie door M. Oosterhuis vindt u hier.

Theologische Universiteit
Daarna stond de vergadering onder leiding van LV-voorzitter Frans Schippers. Het eerste onderwerp op de agenda was de Theologische Universiteit. De bespreking in één van de clusters had al geleid tot enthousiasme voor de ingezette koers van de TU, die gericht is op meer samenwerking met andere onderwijsinstellingen en op meer verbinding met de lokale kerken, maar er waren nog vragen overgebleven over de huisvestingsplannen. Na een heldere uiteenzetting door het College van Bestuur, ook over de rol die verplichtingen in de richting van het ministerie van OC&W spelen bij de huisvesting, kreeg de TU brede steun om verder te zoeken naar de meest geschikte plaats van vestiging. De opties Utrecht en Zwolle zijn daarbij in beeld. Naast zaken als kosten en haalbaarheid zal vooral de mogelijkheid om vruchtbaar samen te werken met andere instituten de doorslag gaan geven bij de keuze.

Gezamenlijk Toerustingscentrum
Het volgende agendapunt betrof de oprichting van een gezamenlijk toerustingscentrum. De samenvoeging van het Praktijkcentrum, de Nederlands Gereformeerde Toerusting en het Diaconaal Steunpunt kwam vorderde aanvankelijk wat langzaam, maar is in het afgelopen jaar in een stroomversnelling geraakt. In deze laatste reguliere vergadering konden de statuten unaniem worden vastgesteld. Zodoende kan het nieuwe instituut op 1 januari a.s. van start gaan.

Benoemingen
Ten slotte werden alle nieuwe commissies bemenst, evenals de commissies en deputaatschappen die nog naast elkaar blijven bestaan. Daartoe werd een flinke lijst benoemingen goedgekeurd.

Afronding
Na afronding van de agenda, dus na de bespreking van de nieuwe kerkorde, zal de synode van Goes 2020 provisorisch worden gesloten. Het moderamen blijft wel aan tot 2023. Ook daarin trekt de synode nu gelijk op met landelijke vergadering.

Sander Datema sloot de bijeenkomst af met een lezing uit 1 Johannes 5. Hij gebruikte de mooie winterse beeldspraak van kinderen die een net bevroren sloot willen oversteken. Niet hun geloof of het ijs dik genoeg is bepaalt of ze de overkant halen, maar de dikte van het ijs zelf.

Bekijk hieronder de livestream van deze vergadering.