Verslag 28 november: bekrachtiging eerdere besluiten en financieel perspectief

Deze vergadering vond opnieuw digitaal plaats, maar nu voltallig. Alle afgevaardigden uit alle drie de clusters deden dus mee. De dag stond in het teken van de plenaire afronding van de besprekingen in de verschillende clusters en van financiën.

Lofzang van Maria
Melle Oosterhuis opende de vergadering door de Lofzang van Maria te lezen. Een aanstekelijk lied, waarin het gaat over arm en rijk, zowel in letterlijke als in geestelijke zin. Als je je niet laat afleiden door rijkdom, maar blijft verlangen naar Gods koninkrijk, kun je daaraan meebouwen. Bouwen aan Gods koninkrijk is waar deze vergadering mee bezig is. De Lofzang van Maria werd ten gehore gebracht in de uitvoering van Sela.

Frans Schippers (links) en Melle Oosterhuis tijdens een vergadering in februari

Onder leiding van Frans Schippers werden tijdens deze vergadering vrijwel alle besluiten die in de drie verschillende clusters waren voorbesproken, behandeld en aangenomen. De besluiten over de TU en het nieuw in te stellen ondersteuningscentrum komen later nog aan de orde. Concreet betekent dit dat veel deputaten (GKv) en commissies (NGK) met gelijke werkvelden nu ook officieel samengaan. Waar dat al kon, zijn taken samengevoegd.

Reeks besluiten over commissies
Zo werd een nieuwe commissie predikantszaken ingesteld, die met de commissies kerkelijk onderzoek, kerkelijk advies en kerkelijke rechtspraak afstemt.  De TU kreeg het verzoek  een nieuwe ambtsvisie te ontwikkelen. Vooruitlopend daarop werd al vastgesteld dat niet meer wordt uitgegaan van een voltijds predikant voor het leven, en dat er ook geen minimumpercentage voor deeltijd wordt genoemd.

Er is een nieuwe commissie steunbehoevende kerken en missionaire initiatieven ingesteld. Het steunpunt liturgie gaat afbouwen en draagt de taken over aan de TU en de opvolger van het Praktijkcentrum.

De commissie contact en eenheid gaat zich onder andere richten op herstel en verzoening in het proces van hereniging van NGK en GKv, en op het onderhouden van contacten met andere kerken. Wat de christelijke  gereformeerde predikanten betreft, is door zowel de GKv als de NGK besloten dat zij zonder meer beroepen kunnen worden. PKN-predikanten kunnen in beide kerken uitgenodigd worden voor te gaan. Ook het besluit om als geassocieerd lid toe te treden tot de Raad van Kerken werd bevestigd.

De commissie seksueel misbruik kreeg de opdracht om zo mogelijk ook te werken aan bewustzijn, preventie en aanpak rondom het thema machtsmisbruik.

Financieel perspectief
Daarna voerde de vergadering discussie over het rapport van de commissie strategie en financiën, die in maart was ingesteld en die rapporteerde over de verwachtingen van de plaatselijke kerken, suggesties voor de organisatie, de financiële situatie en het quotum na de fusie. Het accent van deze commissie lag dus op de periode na 2023. In de discussie die hierover plaatsvond, werden enerzijds zorgen geuit over de ledenaantallen en de financiën, zeker omdat de kwestie van de predikantspensioenen ook niet duidelijk is. Ook werd getwijfeld aan de aanname dat het ledental van de NGK voorlopig wel gelijk zal blijven. De effecten van de coronacrisis moeten nog blijken. Anderzijds waren er leden die vonden dat de commissie zich te veel door de financiën en te weinig door strategie en visie had laten leiden.

Vrijwel alle kerken hebben hun bijdrage voor 2020 al betaald

Uiteindelijk werd besloten dat de moderamina bezig gaan met de verdere ontwikkeling van een visie op wat het landelijke kerkverband kan betekenen voor de lokale kerken. Wel sprak de vergadering uit dat er gekoerst wordt op reductie van kosten in de richting van 2024. Een nieuw in te stellen werkgroep integratie zal daarop toezien en zo nodig voorstellen doen om efficiency en samenwerking te vergroten. Na de fusie zal gekoerst worden op een quotum van ca. € 25,- per lid.

Budgettering
Als laatste werden de rapporten van de deputaten financiën en beheer (GKv) en de financiële commissie (NGK) besproken. Hierin kwamen de budgetten voor de periode ’21-23 aan de orde. Hierover werd afgesproken dat er de komende jaren geen indexering zal plaatsvinden.  Rudi de Graaf van deputaten financiën en beheer meldde overigens het positieve nieuws dat vrijwel alle kerken hun bijdrage voor 2020 al hebben betaald (waarvoor dank).

Nieuwe kerkorde
Ten slotte lichtte Melle Oosterhuis de ideeën toe om de kerkorde in het nieuwe jaar te gaan behandelen. Uitgangspunt is dat de start in elk geval een fysieke bijeenkomst zal zijn. Het is dus nog even afwachten wanneer die zal kunnen plaatsvinden.