Verslag: vrijdag 22 november

Vrijdag 22 november 2019 kwam de G.S. in besloten vergadering bijeen. Uiteraard kunnen we daarover slechts summier verslag doen. Taken werden verdeeld en commissies samengesteld. De commissie die zich buigt over de man/vrouw en ambtbesluiten bestaat uit broeders die niet betrokken zijn geweest bij de besluitvorming tijdens de synode van Meppel (2017). Op voorstel van de preses is door het moderamen besloten dat tijdens deze synode de assessor alle besprekingen over dit onderwerp zal leiden.

Br. Andries van den Berg werd evenals drie jaar geleden benoemd tot synodeverslaggever. Hij verzorgt de actuele berichten op deze website en de berichten die in de kerkelijke pers en in de plaatselijke kerkbladen geplaatst kunnen worden.

De G.S. besprak deze dag, ter verdere voorbereiding op het synodewerk, het thema ‘Omgaan met diversiteit’. Daartoe waren prof. dr. Hans Schaeffer en universitair docent Hayo Wijma MLD van de Theologische Universiteit en het Praktijkcentrum aanwezig. In een gezamenlijke presentatie ging het over diversiteit (of pluralisme zoals Abraham Kuyper het noemde) in de samenleving waarvan de kerk deel uitmaakt en over diversiteit als uitdaging en oefenplaats voor de kerk. Het was een boeiende en inzichtgevende presentatie, die een leerzame discussie tot gevolg had. Een discussie die Hans Schaeffer aan het einde van de bijeenkomst kenschetste als broederlijk, open, verbindend en met een warm hart voor onze geloofsgemeenschap en vooral ook haar jonge leden.