Wie gaan er aan het avondmaal, wie horen er bij de gemeente?

Impressie van de bespreking op 9 oktober

Vandaag gaat de vergadering eerst door met de bespreking van hoofdstuk B van de concept kerkorde, over de ambten. Later komen ook onderdelen van hoofdstuk C, over de gemeente, aan de orde.

De dagopening wordt verzorgd door ds. Richard Vervoorn. Hij leest Psalm 118:24 en 25 en spreekt een korte overdenking uit.

Art. B14 tot en met B18 behandelen de taken en de positie van ouderlingen en diakenen. Het eerste onderwerp dat besproken wordt, ingebracht naar aanleiding van art. B14.4, is avondmaalsbediening door ouderlingen als er geen predikant aanwezig is. De vergadering staat positief tegenover de mogelijkheid om hun die ruimte te geven. Het expliciet maken en formuleren van iets wat in principe wel zou mogen maar niet tot de kerntaak behoort vraagt echter om zorgvuldigheid. Ad de Boer noemt het, als woordvoerder van de Regiegroep Hereniging, ‘een begrensde mogelijkheid’. De Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK) zal zich over een passende formulering buigen. Bij de vaststelling van hoofdstuk B op 29 en 30 okt. komt de vergadering erop terug.

In de concept kerkorde is een artikel opgenomen (C7.3) dat bevestiging van andere samenlevingsvormen dan het burgerlijk huwelijk mogelijk zou maken. Dat voorstel werd tijdens de vergadering door de WTK ingetrokken omdat het artikel, bedoeld om het gesprek over geregistreerd partnerschap te voeren, werd opgevat als een stap richting bevestiging van een huwelijk tussen twee partners van hetzelfde geslacht. Omdat er een studiecommissie aan het werk is met vragen rondom het thema homoseksualiteit stelt de WTK voor om deze zaken nu niet door elkaar heen te laten lopen en het betreffende artikel dus in te trekken.

Een volgend onderwerp naar aanleiding van hoofdstuk C6 (viering van het avondmaal) betreft de vraag: wie mogen er deelnemen aan het heilig avondmaal, en wat leg je daarover vast in de kerkorde? Aanleiding is dat er in zo’n dertig procent van de Nederlandse Gereformeerde Kerken kinderen worden toegelaten. Ds. Peter Sinia, die op dat onderwerp gepromoveerd is, krijgt de gelegenheid iets te vertellen over de geschiedenis van dat gebruik. Al voor de breuk in de jaren 60 van de vorige eeuw lag het onderwerp op tafel. De vorm waarin kinderen bij het avondmaal worden betrokken verschilt plaatselijk. In de bespreking komt naar voren dat er behoefte is om die ruimte te behouden, terwijl er ook geconstateerd wordt dat er binnen beide kerken nog nooit breed het gesprek over gevoerd is. Na uitvoerige bespreking wordt er een amendement (inhoudelijk wijzigingsvoorstel) aangenomen dat alleen vastlegt dat in een plaatselijke regeling wordt aangegeven wie deelneemt en hoe vaak het avondmaal wordt gevierd. De gezamenlijke kerkelijke toerustingsorganisatie heeft materiaal om over deelname van kinderen aan het avondmaal in gesprek te gaan; de Regiegroep roept op om daar gebruik van te maken. Het zou mooi zijn als bezinning tot een bepaalde eensgezindheid leidt.

De rest van de dag wordt besteed aan de artikelen over het gemeenteleven. Hier werden vooral verduidelijkende vragen gesteld. In zijn toelichting benadrukte Kornelis Harmannij dat de voorgestelde tekst vooral veel ruimte voor lokale praktijk geeft: de kerk leeft en is daarmee volop in ontwikkeling. Discussie spitste zich toe over de vraag wie er lid is van de gemeente en welke vormen van lidmaatschap er zijn: in de praktijk komen allerlei varianten voor, zoals kinderen die niet gedoopt worden, maar opgedragen, partners van leden en dergelijke. Ook hiervoor komt de WTK met een nieuwe tekst.

Net als na het vorige vergaderweekend gaat de WTK ook nu weer aan het werk met alle wijzigingsvoorstellen die zijn aangenomen en met de tekstuele suggesties. De volgende bijeenkomsten staan gepland voor 29 en 30 oktober aanstaande. Dan zullen hoofdstuk B en C in eerste lezing vastgesteld worden.

De bijeenkomsten op 29 en 30 oktober zullen live gestreamd worden. De agenda verschijnt een paar dagen daarvoor op deze website.