Beleidsrapporten GS 2020

KO – documenten – ter behandeling najaar 2021

Aanbiedingsbrief voorstel nieuwe KO – sept. 2020
Kerkorde 2020 – tekst
Toelichting 1 – interactieve tekst
Toelichting 2 – platte tekst

46 – RG – Aanvullend rapport WTK – alternatief hoofdstuk D KO
46-1 – RG – Voorstel regio-indeling – mei 2021
46-2 – RG – Besluit GSLV 7 maart 2020 – proces en criteria regio-indeling
46-3 – RG – Voorstel nieuwe regio-indeling met aantallen kerkleden en predikantsplaatsen
46-4 – RG – Voorstel regio0indeling aan de kerken – juni 2020

21 – DKR – kerkrecht
21 – DKR – Aanvullend rapport
22 – MVIK – M/V in de kerk
22 – Commissierapport revisieverzoeken MV- Elkaar van harte dienen
22 – Aanbiedingsrapport commissie revisieverzoeken MV
23 – DHB – hoger beroep
24 – CvB PZ – Commissie van Beroep in predikantszaken
25 – SMKR/CMSM – seksueel misbruik in kerkelijke relaties
31 – RvT TU en NGP – Raad van Toezicht TU en Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding
31 – RvT TU Bureau Studiefinanciering Gkv en Commissie steunbehoevende studenten NGK
32 – PZ – predikantszaken
32 – PZ – Aanvullend rapport Werkgroep kerkelijke onderzoeken
33 – RvA PZ – Raad van advies predikantszaken
34 – AB – advies en bijstand
34 – AB – aanvulling op rapport
34 – AB – Werkgroep – Open poorten
34 – AB – Werkgroep – bijlagen bij rapport Open poorten
35 – DO – ondersteuning classes, kerken en missionaire projecten
35 – DO/CSK aanvullend rapport – naar een gezamenlijke toekomst
36 – DDZ/NGT – diaconale zaken en Nederlands Gereformeerde Toerusting – herziene versie – hoofdstuk 6
37 – PC-NGT-DDZ – Intentieverklaring beoogde samenwerking
37 – PC – Praktijkcentrum
38 – ED/CISK – eredienst (GKv) en Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (NGK)
38 – ED/CISK – aanvullend rapport – Handreiking kerkelijk werker
39 – AD/CAD – archief en documentatie
39 – AD/CAD – Visiedocument 2020-2030
40 – DSH/CDP – pastorale zorg aan doven en slechthorenden (GKv) en dovenpastoraat (NGK)
41 – DKE/CCS – kerkelijke eenheid (GKv) en contact en samensprekingen met andere kerken binnenland (NGK)
gewijzigde versie 2 dd 10-12-2019 (pag. 71)
41 – DKE/CCS – Aanvullend rapport over par. 9.4 – bilaterale contacten met de PKN
41 – DKE – Aanvullend rapport over ‘1967’
41 – DKE/CCS – Aanvullend rapport – commissie ‘verzoening en recht’
41 – DKE/CCS – Aanvullend rapport over par. 6.2 – beroepbaarheid CGK predikanten
42 – E&M – Evangelie & Moslims
43 – BBK – betrekkingen buitenlandse kerken
44 – RKO – relatie kerk en overheid
45 – GVM – geestelijke verzorging militairen
46 – RG – Regiegroep NGK-GKv gewijzigde versie 27-11-2019
46 – RG – Aanvullend rapport commissie harmonisatie predikantszaken
52 – DAO/MoLV – administratieve ondersteuning (GKv) en moderamen Landelijke Vergadering (NGK)
53 – FB – financiën en beheer
53 – Commissierapport strategie en financiën – Ambities in balans